Motion 2 – SSRK Fullmäktige 2023

Regelrevideringar

Yrkande
Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben yrkar att förslag till
ändringar/justeringar och revideringar av provregler avseende SSRK.s raser, till
exempel i samband med regelrevidering, ska vara godkända av en majoritet av
de rasklubbar för vilka raser respektive regelverk avser, innan de godkänns av
SSRK.Hs.


Skäl till motionen
Vid Fullmäktige 2019 beslutades det i enlighet med huvudstyrelsen förslag att
ändringar/justeringar och revideringar av provregler inte ska föreläggas SSRK
Fullmäktige utan godkännas av SSRK Hs.
Innan beslutet fattades fördes en debatt om att säkerställa den demokratiska
förankringen hos rasklubbar och avdelningar. SSRK Hs uppmanades att ta med
sig synpunkterna som förts fram.
Eftersom ett arbete ska genomföras för att diskutera och förankra
ändringar/justeringar och revideringar av provregler torde detta förslag enbart
vara ett befästande av en arbetsrutin som därmed kan checkas av innan SSRK
Hs ska fatta beslut att godkänna respektive regelverk.

Rösta – din åsikt (klicka här)