Kommitéer / Arbetsgrupper

Jaktkommitte Dalarna.

Anna Björklund – Sammankallande
Ulrika Ebenhard
Marina Qvicker
Malin Kånåhols
Eva-Lis Stenman
Annika Hansson
Ann Eriksson
Pernilla Astemark Hjelm

Inom Falun Borlänge finns en Jaktgrupp/arbetsgrupp – sammankallande Ulrika Ebenhard