Motion 1 – SSRK Fullmäktige 2023

Handlingar för beslut till Fullmäktige

Yrkande
Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben yrkar att de handlingar till SSRK
Fullmäktige som avser propositioner, SSRK Hs förslag till beslut avseende de
uppdrag föregående Fullmäktige givit till SSRK Hs, Ärenden som av
huvudstyrelsen hänskjutits till fullmäktigemötet samt motioner till SSRK
Fullmäktige inklusive SSRK Hs förslag till beslut, skall vara styrelserna för
rasklubbar och avdelningar tillhanda skriftligen senast 15 januari samma år som
Fullmäktige.

Skäl till motionen
Enligt stadgarna skall rasklubbar och avdelningar genomföra sina klubbrespektive
avdelningsmöten senast sista mars. I syfte att stärka organisationens
demokrati och skapa förankring av de olika beslut som skall tas på ett
Fullmäktige är det vår mening att SSRK Hs, rasklubbar och avdelningar bör ha
god tid på sig att förankra de olika beslut som ska föreläggas på Fullmäktige,
vilket t.ex. kan göras på klubb- och avdelningsmöten.
Det är dock inte tvingande för respektive klubb- och avdelningsstyrelse att ta
upp dessa ärenden på sina klubb- och avdelningsmöten, men genom att erhålla
materialet i god tid medför det ändå en möjlighet att analysera och diskutera de
olika förslagen i god tid före Fullmäktige.
I yrkandet ingår inte att övriga handlingar, såsom verksamhetsberättelser,
bokslut, verksamhetsplan, budget, val av funktionärer ska redovisas tidigare än
det som anges i stadgarna. Det vore naturligtvis dock bra om dessa även
kommer tidigare än vad stadgarna stipulerar.

Rösta – din åsikt (klicka här)