Covid 19 Info SKK 2021-02-02

Centralstyrelsen har vid sitt möte den 29 januari sett över och beslutat om
uppdaterade Covid-restriktioner enligt nedan.

Klubbverksamhet i SKK-organisationen
Detta gäller till dess att myndighet beslutar om att ändra gränsen om 8 (åtta) personer
för antal tillåtna personer vid en offentlig tillställning/sammankomst. När det sker
kommer SKK att ta ett nytt beslut.
 All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer
på samma plats ställs in. I antalet åtta ska även funktionärer räknas in.
 Verksamhet utomhus som inte samlar fler än åtta personer på samma
plats kan fortfarande genomföras men ska ske med stor hänsyn till de
gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.
 Verksamhet inomhus som inte samlar fler än åtta personer på samma plats
ska undvikas. Om den ändå genomförs ska riktlinjen om att det ska finnas
minst 10 kvm tillgänglig yta per person tillämpas samt att stor hänsyn ska
tas till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.
Ovanstående gäller från och med den 8 februari 2021.

Länsklubbsutställningar under första halvåret 2021:
Centralstyrelsen ser stora problem med att kunna genomföra länsklubbsutställningar
under första halvåret 2021 men avvaktar med ett generellt beslut för de
länsklubbsutställningar där arrangerande länsklubb än så länge inte själva har ansökt
om att ställa in.

Sedan tidigare är alla länsklubbsutställningar till och med 25 april inställda.
I dagsläget är efter ansökningar från respektive arrangerande klubb följande
länsklubbsutställningar under maj och juni inställda:

Lidköping 30/4 – 2/5 Skaraborgs Kennelklubb
Hässleholm 21/5.– 23/5 Nordskånska Kennelklubben
Falsterbo 29/5 – 30/5 Sydskånska Kennelklubben
Norrköping 5/6 – 6/6 Östergötlands Kennelklubb
 
Ytterligare information finns på www.skk.se