Kommitéer / Arbetsgrupper

Jaktkommitte Dalarna.

Tony persson – Sammankallande.
Ulrika Ebenhard
Marina Qvicker
Annika Hansson
Malin Kånåhols
Torsten Skogmo.

Inom Falun Borlänge finns en Jaktgrupp/arbetsgrupp – sammankallande Ulrika Ebenhard